Buergbrenne gëtt zu Mierschent well Samsdes scho gefeiert.  An aller Fréi gëtt e Kräiz mat Stréi an Dännenäscht geweckelt.   Duerno gëtt d’Kraiz opgestallt sou dass dat ganzt Duerf et ka gesinn. Mëttes gi mir vun Haus zu Haus fir Eeër a Speck anzesammelen.  Owes, nodeems d’Buerg ugestach gouf a verbrannt as, treffen sech d’Duerfbewunner am Festsall fir zesummen eng gutt Omelette   z’iessen.