D’Duerffest zu Mierschent gouf ëmgeännert an elo können di Kleng sech an der vum Verkéier ofgespaartener Strooss, ënner Beweis stellen. Vill spannend a wahrscheinlech doheem verbueden Spiller, waarden op si. Vu Bouschéissen, iwer Go-car Rennen bis knaschteg maan steet hei alles um Programm. De ganzen Dag iwwer ass och fir di Grouss beim Festsall gesuergt.