“Di Merschter” Asbl Président: BETHKE Gerry Vize-Président: SEIL Marc Sekretär: SINNES Jérôme Keesier: LAROCHE Patrick Memberen: BIRCHEN Carlo         TEX Fränk         SCHIRTZ Roger         CLESEN Jean-Claude         WAGENER Thierry www.dimerschter.lu